Om Wakf

I Allahs, Den Barmhärtiges, Den Nåderikes Namn!

All lovprisning hör till Gud, vi prisar honom, vi söker Hans kärlek och Hans barmhärtighet, vi söker Hans hjälp, Hans förlåtelse och Hans vägledning.
Vi vittnar om att det inte finns någon Gudom som är värd att dyrkas utom Gud, till vilken ingen medhjälpare hör. Och vi vittnar om att Muhammad är Guds tjänare och budbärare, fred och välsignelse vare över honom, hans familj, följeslagare och de som följer efter.

  • Till de som är intresserade av frågor som berör islam och muslimer.
  • Till de som bryr sig om muslimernas situation, den ökande intoleransen och främlingsfientligheten.
  • Till de som fylls av hopp och engagemang inför framtiden.
  • Till de som siktar högt och vill vara bland eliterna.
  • Till de som vill göra det goda och förbjuder det onda, och tävlar med varandra i sin strävan till rättfärdighet och fromhet.
  • Till de som förlitar sig fullkomligt på Gud, och deras hjärtan aldrig tröttnar på att be och som inte snålar på generositet.

Vi presenterar det här projektet och påminner er om Den Allsmäktiges ord: ”De som ger av vad de äger, nattetid eller dagen, i tysthet eller öppet i allas åsyn, skall få sin lön av sin Herre och de skall inte känna fruktan och ingen sorg skall tynga dem (2:274)”. Samtidigt vill vi påminna er om vår Profets hadith ”Den som bygger ett hus för Guds skull på jorden, bygger Gud ett hus åt denne i Paradiset”.